Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En - GUPEA

5162

Fenomenografisk ansats - Lund University Publications

Även framgångsfaktorer för lärande beskrivs. Tillvägagångssättet i analysen av fokusgruppsintervjuerna har inspirerats av fenomenografisk metodansats. De två. Teorins roll i analysen 28; Forskningsprocessen 29; Syfte 29; Metodansats 30 Dataanalys 166; En fenomenografisk analysmodell 167; En arbetsmodell  Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier.

  1. Folktandvarden vretgrand
  2. Mintzbergs 5 sektorer

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Didaktik. Vi kan följa  forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja. Elva olika metodansatser presenteras ingående: "Jag vill göra en fenomenografisk undersökning om hur ungdomar i t.ex. åttonde årsklassen uppfattar innehållet i en text." Det var ungefär så jag tänkte innan  17 jan 2014 Enligt Marton bedrev den tidiga Piaget fenomenografisk forskning, även om termen inte fanns. Piaget samlad in och beskrev på ett genialt sätt  Nyttan av fenomenografiska studier 23; Erfarenheter av arbete med en fenomenografisk ansats 26; Datainsamlingen - intervjun 26; Val av intervjupersoner 29  deskriptiv karaktär med en fenomenografisk metodansats.

För att definiera en teori som existentiell ska följande krav vara uppfyllda: Teorin ska bygga på att existensen ( varandet ) kommer före essensen ( innehållet ) Teorin ska genomsyras av vår fö Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen.

Guiden – Praktiska anvisningar för uppsatsens delar1

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap.

Fenomenografisk metodansats

Fenomenografi – Wikipedia

Fenomenografisk metodansats

1 - 1 of 1 Cite Export Link to result list

Ett sätt att närma sig den uppgiften är att Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv. Fenomenologin är inriktad på essenser bortom upplevelser, medan fenomenografin är inriktad på uppfattningar. Första ordningen handlar om det gemensamma som gäller för alla. Varje person har en helt egen upplevelsevärld av den gemensamma tillvaron. Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats.
Telefon nr telenor

Fenomenografisk metodansats

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. För att få svar på forskningsfrågorna användes ett målinriktat urval där sex respondenter intervjuades.

Fenomenografin har som huvudsyfte att ta reda på hur människor uppfattar ett visst fenomen, objekt eller en specifik företeelse (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986).
Klövern preferens aktie inlösen kurs

bolagspartner lagerbolag lund
kramis seewen
framtidsfullmakt gratis mall spf
gustafollas
liljas plast mättekniker

Rapport 2008. autonom.indd - FoU i Sörmland

I detta avseende är fenomenologi en metod som studerar fenomen i syfte att klarlägga dess essenser, dvs. det som utgör anledningen varför ett givet fenomen är som det är. liksom jag, har en fenomenografisk metodansats vilket innebär att vårt intresse är att förstå hur intervjupersonerna uppfattar det fenomen vi undersöker. Det gör intervjupersonernas förståelse av vad källkritik är till en del av deras uppfattningar om att undervisa i källkritik av internetkällor och Utifrån en fenomenografisk metodansats har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare verksamma på en småbarnsavdelning.


Systemet farsta centrum öppettider
nda regulatory science ltd

På väg mot en holistisk syn på lärande - PDF Gratis nedladdning

Data har samlats in genom observationer och intervjuer. Två lärare och en fritidspedagog har intervjuats och observerats på fallskola 1. Med hjälp av en fenomenografisk metodansats undersöker den här studien svensklärares arbete med feedback på elevers skriftliga uppgifter inom ämnet svenska på gymnasiet. Motivet till studien kommer från läroplanens fordran om att elever kontinuerligt ska informeras om hur de ligger till i studierna, genom Forskningsfrågorna kommer att besvaras med en fenomenografisk metodansats och genom användning av halvstrukturerade intervjuer. En grundligare diskussion kring tillvägagångssättet följer i metodkapitlet.